ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Informace o MŠ

Mateřská škola při škole pro sluchově postižené v Českých Budějovicích má kapacitu 28 dětí. Svou péči směřuje k dětem s problémy komunikace, a to na děti se sluchovým postižením, ale také na děti s opožděným, či narušeným vývoj řeči a jinými logopedickými vadami.  Dvě třídy jsou logopedické a jedna třída pro děti se sluchovým postižením. Třída Pejsci (logopedická) ma kapacitu 12 dětí, třída Motýlci (logopedická) 8 dětí, a třída Sluníčka (surdopedická)  8 dětí.

Program činností odpovídá programu běžných mateřských škol. Dětem jsou nabízeny aktivity a hry rozvíjející poznání okolního světa a vztahů v něm, myšlení, představivost, diferenciační schopnosti (zrakové, sluchové, hmatové, čichové i chuťové), výtvarné aktivity, tréninky všech motorických oblastí. Avšak napříč těmito aktivitami vystupuje respekt k individuálním potřebám dětí a významně zvýšená péče v oblasti rozvoje komunikace, porozumění řeči tímto je zajištěn větší prostor pro individuální péči a všestranný rozvoj dětí.

V logopedických třídách jsou logopedické chvilky denně zařazovány a prolínají se navazují na další aktivity. Děti jsou podněcovány k řečovému rozvoji, vlastní aktivitě a experimentování. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. V sudopedické třídě je zaměřena péče na zlepšení komunikace, vybudování komunikačního procesu ve znakovém jazyce, rozvoji slovní zásoby.

Nábytek ve třídách je přizpůsoben výšce dětí, třídy jsou nadstandardně vybaveny didaktickými pomůckami, možnost využití interaktvní tabule. Vybavení hračkami, pomůckami se průběžně dle finančních možností obnovuje a doplňuje. 

Před mateřskou školou je školní zahrada, která je dostatečně velká, osázená stromy a keři, vybavena je zahradním mobiliářem (prolézačky, hrazda a "Kilimandžáro"..aj.) hračkami (míče, kola, odrážedla..). Je zde umístěna dráha pro kola, hřiště pro hru s míčem, pískoviště.  Zahradní mobiliář je atraktivní, funkční, odpovídající bezpečnostním normám a potřebám dětí všech věkových skupin.

Oproti bežné mateřské škole:

 • Nízký počet dětí ve třídě s možností uspořádání prostředí a programu dle aktuálních potřeb dítěte. 
 • Kvalitní a kvalifikovanou péči o dítě se sluchovým postižením a také o děti s vadami řeči.
 • Každodenní logopedickou péči a logopedickou prevenci.
 • Rehabilitační péči pod vedením fyzioterapeuta.
 • Využítí velké zahrady školy s dráhou pro kola a odrážedla.
 • Canisterapii, tedy zjednodušeně můžeme říci: "terapii s pejsky", kde dochází k rozvoji více oblastí naráz.
 • Úzká spolupráce s rodiči a směřování k rozvoji dítěte.
 • Multisenzorické stimulace.
 • Pravidelné akce 
 • Dle individuálních potřeb dětí je nabízen program na posílení jemně motorických dovedností, a také dovedností grafomotorických.
 • Možnost účasti na škole v přírodě.

Formy předškolní péče:

 • Individuální logopedie pod vedením školního logopeda.
 • Společné logopedické chvilky pod vedením logopedického asistenta (učitelky), která zahrnují:
  • procvičování motoriky jazyka a mluvidel,
  • artikulační cvičení
  • gymnastika mluvidel
  • dechová cvičení
  • rozvíjení sluchového a smyslového vnímání
  • rozvoj jemné motoriky
  • sluchové hry
  • rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel
 • Využíváme všechny vhodné příležitosti během dne.
 • Spolupráce s rodiči - při logopedických cvičeních je spolupráce s rodinou velmi žádoucí a důležitá. Děti, které podle vedených logopedických sešitů cvičí pravidelně i doma s rodiči, mnohem výrazněji po této stránce prospívají a pokroky nastávají dříve.
 • Dle studií je dokázáno, že vývoj komunikace je spjat s rozvojem pohyblivosti a celkové obratnosti těla. Proto je pro nás významné rozvíjet děti i v této oblasti, pravidelně probíhá fyzioterapie pod dohledem školeného fyzioterapeuta.

Mateřská škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout