ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Třídy logopedické

Logopedické třídy jsou zřizovány pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, narušenou komunikační schopností tzn. že se jedná o třídy s nadstandartní péčí. V žádném případě se nejedná o tzv. „zvláštní“ třídy – je to zastaralý a nevhodný předsudek. V těchto třídách probíhá předškolní vzdělávání jako v běžných třídách, které je rozšířeno o logopedickou péči. Z tohoto důvodu je ve třídě menší počet dětí a tím je zajištěn větší prostor pro individuální péči a všestranný rozvoj dětí.  

Dětem je poskytována individuální a skupinovou logopedická péče každý den a to učitelkami, které získaly vysokoškolské vzdělání také v oblasti speciální pedagogiky a logopedie. Pedagogickým záměrem logopedické třídy je dosáhnout, co možná nejlepších výsledků při odstraňování řečových problémů. 

Třídy jspu vybaveny všemi potřebnými didaktickými a metodickými pomůckami, včetně interaktivní tabule se vzdělávacími programy.

Volíme formy individuální a skupinové logopedické intervence. Cílem je odstranit, popř. zmírnit, projevy narušené komunikační schopnosti, ale i jiných vývojových deficitů, v závislosti na možnostech a schopnostech a individualitě jednotlivých dětí. Je poskytována hravou a zábavnou formou, umožňuje překonávat řečové obtíže dětí, rozvíjet jejich schopnosti a celou jejich osobnost.

Ve speciální logopedické třídě je hlavní pozornost věnována především logopedické péči týkající se celé řečové oblasti ve všech jazykových rovinách:

 • porozumění řeči,
 • výslovnosti,
 • rozvoji slovní zásoby,
 • správné tvorby vět,
 • gramatické správnosti, rozvíjení komunikační pohotovosti,
 • odstraňování komunikačních zábran,
 • poruch zvuku a plynulosti řeči,
 • dále v závislosti na diagnózách jednotlivých dětí.

Formy logopedické péče:

 • Individuální logopedie pod vedením školního logopeda.
 • Každodenní společné logopedické chvilky pod vedením logopedického asistenta (učitelky), která zahrnují:
  • procvičování motoriky jazyka a mluvidel
  • artikulační cvičení
  • gymnastika mluvidel
  • dechová cvičení
  • rozvíjení sluchového a smyslového vnímání
  • rozvoj jemné motoriky
  • sluchové hry
  • rytmizace slov, říkadel a rozpočítadel
 • Všechny vhodné příležitosti během dne
 • Spolupráce s rodiči - při logopedických cvičením je spolupráce s rodinou velmi žádoucí. Děti, které podle vedených logopedických sešitů cvičí pravidelně i doma s rodiči, mnohem výrazněji po této stránce prospívají a pokroky nastávají dříve.
 • Dle studií je prokázáno, že vývoj komunikace je spjat s rozvojem pohyblivosti a celkové obratnosti těla. Proto je pro nás významné rozvíjet děti i v této oblasti, pravidelně v MŠ probíhá fyzioterapie, pod dohledem školeného fyzioterapeuta.

 

Používané programy:

Program FONEMATICKÉHO UVĚDOMOVÁNÍ DLE D.B.ELKONINA - pro předškolní děti, dle individuálních potřeb.

Program probíhá při individuální logopedii. Tento program absolvují děti, které v následujícím roce nastupují školní docházku (většinou jsou to děti s odkladem školní docházky, jen ojediněle děti předškolního věku). Rodiče jsou informováni o programu (a také o jednotlivých lekcích) prostřednictvím logopedického sešitu a samostatně dle pokynu s dětmi doma pracují.

GRAFOMOTORICKÝ KURZ - pro předškolní děti

Dle individuálních potřeb dětí je také nabízen program na posílení, jak jemně motorických dovedností, tak dovedností grafomotorických. Program je hlavně zaměřen na uvolnění jednotlivých kloubů, na sílu a způsob úchopu psacího náčiní, na vizuomotorické dovednosti. Zpravidla probíhá v prostorách naší školy - dle zájmu rodičů.


Jak mohu dítěti pomoci

 • Mluvte s dětmi správně, čtěte jim pohádky, vyprávějte si zážitky, vysvětlujte jim obsah shlédnutého filmu, aby mu rozuměly a poznávaly nová slova, buďte trpěliví a vyslechněte vyprávění svého dítěte, dejte mu příležitost mluvit, vyjádřit se…
 • Motivujte k řeči, nespokojte se s posunkami, citoslovcemi..
 • Nedejte na rady typu, že v 5 letech je ještě čas. NENÍ  TO  PRAVDA! (př. tříleté děti již mají hovořit a to přinejmenším v jednoduchých větách).
 • Udělejte si rituál v procvičování logopedie.
 • K předávání informací mezi učitelkou a rodiči slouží desky, které si děti vždy nosí.

Mateřská škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout