ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Třída surdopedická

Třída pro sluchově postižené je určena zpravidla dětem od  tří let věku s různým stupněm sluchového postižení a kombinovanými vadami. Mladší děti se přijímají pokud vyžadují odbornou speciálně pedagogickou péči a není naplněná kapacita mateřské školy.

Třída surdopedická - pro sluchově postižené zajišťuje péči dětem:

1) se sluchovým postižením s různou mírou sluchové vady

 • lehká, střední, těžká nedoslýchavost
 • velmi těžké sluchová vada
 • úplná hluchota

2) uživatelům kochleárních implantátů

3) postlingválně ohluchlým

4) s kombinovaným zdravotním postižením (sluchová + další přidružená vada)

Prvořadým cílem výchovně vzdělávacího procesu v naší třídě je především podpora a rozvíjení individuálních schopností, zjišťování a rozvíjení komunikačních dovedností dítěte. Naše práce je založená na prožitkovém učení, každodenní logopedické péči, uspokojování individuálních potřeb dětí a úzké spolupráci s rodiči. Učitelky usilují o co nejtěsnější spolupráci s rodiči při vytváření optimálních podmínek pro rozvoj dětí.

U dětí se sluchovým postižením je to především nalezení nejvhodnějšího způsobu komunikace, jejího osvojování a následného rozvíjení

 • Znakový jazyk

Veškeré činnosti ve třídě podporují především komunikační rozvoj dětí na základě bilingválního přístupu (znakový jazyk – český jazyk). Vzhledem k rozmanitým schopnostem dětí komunikovat se ve třídě využívá zejména totální komunikace, znakový jazyk, mluvená řeč, ale i alternativní komunikace.

 • VOKS

U některých dětí je potřeba začít s výměnným obrázkovým komunikačním systémem. S úspěchem se dá uplatnit i u dětí se sluchovým a kombinovaným postižením, kde ostatní alternativní komunikační systémy (zatím) nefungují. 

 • Komunikační deníky

Pro posílení komunikace mezi školkou – dítětem - rodinou jsou dětem tvořeny tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny. Pedagogové každodenně informují rodiče o zajímavých meznících dítěte, které se během dne udály.

 

Oblasti rozvoje dítěte

K tomu, aby se dítě naučilo správně komunikovat, číst, psát, počítat a všemu porozumět je zapotřebí souhry mnoha schopností a funkcí, které můžeme rozdělit do několika oblastí:

 • jemná motorika, grafomotorika
 • zrakové vnímání – zraková diferenciace, analýza, syntéza, paměť
 • prostorová orientace, orientace v čase
 • základní matematické představy
 • řeč, myšlení - znakový jazyk
 • sluchové vnímání – sluchová diferenciace, analýza, syntéza, paměť

Musíme mít vždy na zřeteli, že uvedené oblasti od sebe nelze oddělovat, a to jak v průběhu vývoje, tak i procesu učení. Všechny se vzájemně podmiňují, podněcují a propojují.

Formy surdopedické péče:

 • individuální logopedie pod vedením školního logopeda (orofaciální stimulace, myofukční terapie, rozvoj znakového jazkyka, případně vyvozování hlásek pomocí artikulačních znaků - pokud je to možné u dětí orálně)
 • komunitní kruh, který zahrnuje:
  • procvičování motoriky jazyka a mluvidel,
  • artikulační cvičení (u dětí, kde je to vhodné)
  • dechová cvičení,
  • rozvíjení sluchového a smyslového vnímání,
  • rozvoj jemné motoriky
 • všechny vhodné příležitosti během dne
 • spolupráce s rodiči - tzv. komunikační deníky. Zde jsou zaznamenávány každodenní zážitky dětí ve školce a události z rodiny. Děti, které podle vedených komunikačních sešitů pracují pravidelně i doma s rodiči, mnohem výrazněji po této stránce prospívají a pokroky nastávají dříve.
 • dle studií je dokázáno, že vývoj komunikace je spjat s rozvojem pohyblivosti a celkové obratnosti těla. Proto je pro nás významné rozvíjet děti i v této oblasti, pravidelně v MŠ probíhá fyzioterapie, pod dohledem školeného fyzioterapeuta.

Mateřská škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout