ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Historie školy

Roku 1870 bylo v obvodu budějovické diecéze celkem 74 hluchoněmých dětí ve věku 8–13 let, které byly schopny vzdělávání. V té době ale v Českých Budějovicích nebyl žádný vhodný ústav, kde by se mohly tyto děti vzdělávat. V roce 1871 existovaly v České republice pouze dva ústavy pro hluchoněmé – V Praze a v Litoměřicích. Jejich kapacita však byla nedostatečná, a navíc byly daleko.

Na jihu Čech bylo třeba založit nový ústav, který by odpovídal tehdejším požadavkům na vzdělání. Proto byl roku 1871 v Českých Budějovicích založen Diecézní ústav pro hluchoněmé.  Na popud zdejšího biskupa J. V. Jirsíka sestaven zvláštní přípravný výbor, který založil "Spolek k vydržování ústavu hluchoněmých". Stanovy spolku potvrdilo 4. září 1871 c. k. místodržitelství. Předsedou spolku byl budějovický biskup, členy pak význačné osobnosti města – právníci, lékaři, továrníci, učitelé a církevní hodnostáři. Vedení spolku zajistilo vhodnou budovu a učitelské síly. Jako ředitel ústavu hluchoněmých nastoupil kněz Antonín Picconi. Pracoval s hluchoněmými žáky dva roky v Pražském ústavu pro hluchoněmé. Jako učitelky působily dvě řádové sestry z kongregace chudých školských sester z Horažďovic. V říjnu 1871 začal první školní rok se 14 chovanci (10 hochů, 4 děvčata).

Provoz ústavu byl hrazen z příjmů spolku a z darů živnostníků, továrníků a šlechty. V roce 1873 byla k ústavu připojena sousední budova. Dětí stále přibývalo. Každý školní rok byl zakončen veřejnou zkouškou, které mohli přihlížet nejen rodiče, ale i ostatní obyvatelé města. S většími potížemi se podařilo ústavu přečkat první i druhou světovou válku.

V roce 1949 došlo v ústavu k reorganizaci. Škola byla zestátněna. Od 1. 9. 1949 byla zřízena též zvláštní škola pro hluchoněmé děti. Ve školním roce 1949–1950 zde bylo 40 dětí ve škole národní a 26 dětí ve škole zvláštní.

Dnem 1. 10. 1950 přešel ústav do správy sociální. Majetek zůstal i nadále ve vlastnictví spolku založeného v roce 1871.

Dne 10. 1. 1951 postihla ústav pohroma. Krajský výbor KSČ rozhodl o přestěhování školy i internátu do Stráže nad Nežárkou. Nepomohly žádné protesty ani námitky, že náhradní objekt je nevhodný. 15.1. přijela posádka pohraniční stráže, strhla zeď kolem dvora a přestěhovala zařízení ústavu. Ředitel a personál zaopatřili chovance. Teprve 19. ledna začalo nouzové vyučování. Pro 67 dětí a jejich učitelky nastalo 5 těžkých let v provizoriu.

15. 8. 1956 konečně začalo stěhování zpět do původní budovy v Českých Budějovicích, kterou do té doby obýval vojenský útvar. Zdevastovanou budovu bylo nutno opravit. Nový školní rok začal až 1. 10. 1956 s 80 žáky.

Dnem 1. 9. 1957 byla v Českých Budějovicích zřízena též dvoutřídní národní škola pro nedoslýchané.

V roce 1975 KNV přikázal nastěhovat do budovy internátní školy Diagnostický ústav z Vodňan, který obsadil téměř polovinu budovy. Neslyšící děti musely chodit do jiných škol, v nichž měly pronajaté třídy. V roce 1990 dostal diagnostický ústav svoji budovu. Po mnoha letech budova opět slouží jen pro účely vzdělání a výchovy neslyšících.

Současný název školy je Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené České Budějovice.

Součástmi školy jsou:

Mateřská škola          

Základní škola                                                                                  

Střední škola                                                                        

Školní družina

Školní klub                                                                           

Internát                                                                                 

Dětský domov                                                                      

Speciálně pedagogické centrum                              

Školní jídelna                                                                       

Mateřská škola (MŠ) se součástí školy stala roku 1990. Po přestavbě v roce 2005 se MŠ přesunula do nových prostor školy. Do roku 2008 byla v MŠ jedna třída pro děti se sluchovým postižením, od září 2008 se nově otevřela třída pro děti s logopedickými vadami. Celková kapacita MŠ byla 18 dětí. V roce 2016 byla navýšena kapacita MŠ na 28 dětí. V září 2017 byla otevřena druhá třída logopedická. V současnosti jsou 3 třídy MŠ (2 logopedické, 1 surdopedická) pro děti se sluchovým postižením a pro děti se závažnými vadami řeči.

Základní škola (ZŠ) zahrnuje třídy pro žáky se sluchovým postižením a od září 2014 také třídy pro žáky se závažnými vadami řeči. Součástí školy je základní škola speciální (ZŠS), ve které se vzdělávají žáci se středně těžkým mentálním postižením, popř. s kombinovaným postižením.

Střední školu (SŠ) tvoří učební obor sklenářské práce a praktická škola jednoletá a dvouletá.

Od 1. 9. 1991 je součástí školy též Speciálně pedagogické centrum (SPC). Od počátku se SPC profilovalo jako odborné pracoviště pomáhající žákům s výběrem odpovídající vzdělávací cesty a postupně se prosazovala i vyšší podpora při jejich integraci do tzv. běžných škol. V současné době SPC poskytuje odbornou péči a podporu dětem, žákům a studentům se sluchovým postižením od třetího roku věku, jejich rodičům a také pedagogům škol a školských zařízení a zajišťuje inkluzi dětí a žáků.  Od září 2014 poskytuje komplexní péči také dětem, žákům a studentům se závažnými vadami řeči (pro okres Český Krumlov). Personálně je práce SPC zabezpečena třemi speciálními pedagožkami, psycholožkou, sociální pracovnicí a fyzioterapeutem. Působnost SPC se vztahuje na území Jihočeského kraje. Služby SPC jsou bezplatné.

Součástí školy je také internát, který nabízí možnost ubytování dětem dojíždějícím do školy ze vzdálenějších míst. O žáky se starají odborně vzdělaní vychovatelé. V internátu probíhá odpoledne příprava na vyučování pod dohledem vychovatelů, děti mohou navštěvovat též nejrůznější kroužky.

V roce 1991 byla zřízena školní družina (ŠD). V současné době má družina dvě oddělení, kam docházejí žáci se sluchovým postižením a žáci se závažnými vadami řeči. Kapacita družiny je 30 žáků.

Nedílnou součástí školy je též dětský domov (DD), který byl zřízen v roce 2002 pro děti s nařízenou ústavní výchovou. Dětský domov je určen především pro děti se zdravotním postižením, a to zejména sluchovým, se závažnými vadami řeči nebo s kombinovaným postižením. Kapacita dětského domova je 24 dětí.  Děti jsou rozdělené do tří rodinných skupin.  Provoz dětského domova je nepřetržitý. Výchovně vzdělávací činnost zajišťují vychovatelé s odborným vzděláním, kteří pomáhají dětem s přípravou do školy, doprovází je na vybrané zájmové kroužky a připravují jim pestrý program. Činnosti v dětském domově se snažíme co nejvíce přiblížit činnostem a životu v běžných rodinách.

Víkendy a prázdniny mohou děti trávit v rekreačním zařízení v obci Radostice u Borovan. Jedná se o zrekonstruovanou budovu bývalé školy.

Od roku 2019 máme nově zřízen školní klub (ŠK) pro starší žáky školy.

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím