ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Omlouvání žáků

Důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování je nutné doložit nejpozději do dvou kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky, písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.

Při podezření na absenci, která není vhodným způsobem doložena, si škola může vyžádat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka potvrzením nemoci ošetřujícím lékařem, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.

Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Při dlouhodobé absenci známé předem, škola vyžaduje od rodičů předem písemnou omluvu absence (např. rodinná rekreace).

Vyučující může ze závažných důvodů uvolnit žáka na svou vyučovací hodinu. Třídní učitel může uvolnit žáka na 1 den, o nepřítomnosti žáka informuje ředitelku a případně zástupkyni ředitelky nebo vedoucí vychovatelku. Na delší dobu může žáka uvolnit na základě písemné žádosti rodičů pouze ředitelka školy.

Uvolňování a omlouvání žáků se řídí § 50 školského zákona a metodickým pokynem MŠMT ČR čj.: 10 194/2002-14.

O neomluvené i zvýšené omluvené nepřítomnosti informuje třídní učitel předepsaným způsobem výchovného poradce, v případě jeho nepřítomnosti sociální pracovnici.

Neomluvenou nepřítomnost do 10 vyučovacích hodin řeší třídní učitel se zákonným zástupcem žáka, nebo zletilým žákem formou pohovoru, na který je zákonný zástupce, nebo zletilý žáka jeho zákonný zástupce pozván doporučeným dopisem. Projedná důvod nepřítomnosti žáka a způsob omlouvání jeho nepřítomnosti a upozorní na povinnost stanovenou zákonem. Seznámí zákonného zástupce nebo zletilého žáka s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti.

Při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin oznámí třídní učitel tuto skutečnost výchovné poradkyni, která svolává výchovnou komisi. Dle závažnosti a charakteru nepřítomnosti žáka se komise účastní: zástupce vedení školy, zákonný zástupce, třídní učitel, výchovný poradce, zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí, školní metodik protidrogové prevence, popř. další odborníci a zástupce rady školy.

V případě opakovaných pozdních příchodů žáků střední školy bude po třetím pozdním příchodu žákovi střední školy zapsána 1 neomluvená hodina.

Pro závěrečnou klasifikaci na konci ročníku musí mít žák střední školy splněnu docházku nejméně z 70% ve všech předmětech. V případě, když žák docházku v některém z vyučovaných předmětů z 70% nesplní, vykoná v posledním týdnu v srpnu příslušného školního roku z tohoto předmětu doklasifikaci.

Střední škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout