ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací program - Sluníčka

Únor - Když kamarád stůně

Hlavní cíle, záměry:

 • Uvědomění si vlastního těla.
 • Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti.
 • Rozvoj a užívání všech smyslů.
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Vzdělávací oblasti:

1. Dítě a jeho tělo:  

 • Smyslová výchova – edukace hmatu, čichu, zraku a sluchu

Poznávání jednotlivých částí těla hmatem, uvědomění si svého těla.

Rozlišování teplý – studený.

Rozvoj sluchového vnímání - Hra na tělo - ozvěna: tleskáme, pleskáme, dupeme, aj.

Reedukace sluchu – reakce na zvuk, rozlišování různých zvuků, hledání v prostoru.

 

 • Pohybová výchova

Uvědomění si jednotlivých částí těla při tělesné výchově, vzájemná koordinace pohybů.

Pojmenovat jednotlivé části těla - např. kombinujeme mluvené slovo s dotekem či pohybem příslušné části těla. -  Děti stojí v kruhu a učitelka zpívá a ukazuje na jednotlivé části těla, děti po ní opakují:

Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce,

hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos.

Pohybová hra - děti se pohybují po prostoru a na znamení se musí spojit tou částí těla, jakou jim učitelka zadá. Mohou se spojovat v libovolném počtu.

Hra Na zrcadla - dvojice stojí proti sobě, jeden je zrcadlo a druhý je vzor, ten předvádí rukama různé pohyby, zrcadlo se je snaží co nejpřesněji opakovat, za malou chvíli se oba vymění.

Rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeuta.

 • Grafomotorika - kresba postavy, dokreslování jednotlivých částí těla, obkreslování jednotlivých částí těla, vybarvování.

Obkreslování dlaní na papír - pomoc učitelky, děti si dlaně vyzdobí - jedna ruka byla veselá, protože se o ni majitel dobře stará, druhá ruka je smutná.

 • Jemná motorika, koordinace ruka – oko

Vystřihování a lepení částí těla, vystřihování geometrických tvarů, modelování.

2. Dítě a jeho psychika

 • Jazyk a řeč, slovní zásoba

Dechová cvičení – foukání do vaty (poletuje sníh), fouká vítr – námětové dechové hry.

Artikulační cvičení – napodobování nejrůznějších zvuků, přírodních či technických.          

Individuální a skupinová logopedická péče – terapie dle individuální diagnostiky dětí.

 • Rozvoj slovní zásoby      

Zpěv a tanec s písněmi P. Nováka (Doktora se nebojíme)

Reakce na pokyn pedagoga - učitelka říká části těla a ukazuje je na svém těle.

Báseň: Mám dvě očka na koukání a dvě ouška k poslouchání, dvě nožičky na běhání, dvě ručičky na mazlení.

 • Poznávací schopnosti a poznávací funkce

Matematické představy -  nácvik počtu do 5, určování geometrických tvarů.

Zraková diferenciace, zraková paměť - skládání postavy z geometrických tvarů.

Cvičení zrakové paměti: pexeso, určování posloupnosti obrázků.

Námětové hry: „Na doktora“.

 • Sebepojetí, city, vůle – hry s pravidly

Rozlišení citových prožitků - bolest, radost, únava, smutek.

Schopnost určení pocitů druhého dítěte nebo postavy na obrázku.

Vnímání vlastních pocitů, schopnost určení vlastních pocitů a bolestí.

3. Dítě a ten druhý

Rozvoj sociální citlivosti – ohleduplnost, pozornost k potřebám a pocitům druhého

poskytnutí pomoci na požádání.

4. Dítě a společnost

Beseda v knihovně – upevňování zásad správného zacházení s knihami.

Prohlížení encyklopedií a knih o zdraví, o lidském těle, hygiena.

Jak se obléci do divadla a chování v divadle.    

5. Dítě a svět

Bezpečnost při hře a pohybu, v tělocvičně, na hřišti, na ulici a v dopravních prostředcích,

předjímání nebezpečí.

 

Očekávané výstupy:

 • Dítě dokáže pojmenovat jednotlivé smysly
 • Dokáže k svému prospěchu užívat všech smyslů
 • Rozlišuje pomocí smyslů základní protiklady předmětů, věcí a potravin
 • Dítě má již zautomatizovány základní hygienické návyky a pravidla
 • Seznámilo se s různými částmi lidského těla a jejich funkcemi
 • Má vytvořeny základy prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem a kamarádům
 • Dítě má povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Osvojilo si základní dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti
 • Má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • Dokáže aktivně rozvíjet své pohybové schopností a dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, senzomotorická koordinace apod.)

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ