ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Třídní vzdělávací plán

TŘÍDA PEJSCI

Únor – Když kamarád stůně

 

Dílčí cíle:

 

 • Uvědomění si vlastního těla
 • Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti
 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 

Navrhované činnosti k plnění cílů:

 

Oblasti rozvoje dítěte:

 

 1. Dítě a jeho tělo
 • Smyslová výchova – edukace hmatu, čichu, zraku a sluchu

            Poznávání jednotlivých částí těla hmatem, uvědomění si svého těla.

            Určování chutí: kyselý, hořký, sladký, slaný.

            Rozlišování teplý – studený.

            Sluch: rozvoj fonematického sluchu, sluchové hádanky.

 • Pohybová výchova

Uvědomění si jednotlivých částí těla při tělesné výchově, vzájemná koordinace  pohybů – hry s padákem, opičí dráha, pohybová hra „Dotkni se“.  Opakování pravá – levá.

Rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeuta.

 • Grafomotorika

           Kresba postavy, dokreslování jednotlivých částí těla, obkreslování jednotlivých částí těla, vybarvování.

            Geometrické tvary, dokreslování, obkreslování, práce podle šablon.

 • Jemná motorika, koordinace ruka – oko

           Vystřihování a lepení částí těla, vystřihování geometrických tvarů, modelování.

 1. Dítě a jeho psychika
 • Jazyk a řeč, slovní zásoba

     Dechová cvičení

 • vedeme děti ke správnému držení těla vleže, vsedě i ve stoje, při nácviku nádechu
 • při nácviku výdechu učíme ovládat výdechový proud, v kombinaci s hlasovým cvičením (fonace různých zvuků), připravujeme děti k nácviku řečového dýchání
 • dechová cvičení provádíme v kombinaci s pohybem celého těla (při chůzi), případně s pohybem částí těla (kroužení pažemi) nebo v uvolněném postoji v klidu
 • foukání do vaty (poletuje sníh), fouká vítr ( foukání do proužků papíru– námětové dechové hry).

   Gymnastika mluvidel, artikulační cvičení        

            Rty:

 • nafukování tváří, střídavé „přelévání“ vzduchu z jedné tváře do druhé, rty jsou semknuty
 • zaokrouhlování rtů – vyslovujeme u-o, u-o
 • polibek na hřbet ruky
 • smějeme se „jako sluníčko“ - rty jsou zaostřeny
 • foukáme na proužek papíru, na plamen svíčky
 • pískání
 • „prskání“ - třepání rtů.

 

         Čelist:

 • plynule spouštět a zvedat čelist, jazyk leží na dně dutiny ústní
 • žvýkání („jako kravička“).

 

         Jazyk:

 • vypláznout široký, placatý jazyk z dutiny ústní
 • olíznout rty, které před tím můžeme potřít medem, čokoládou apod.
 • udělat „bouličku“ - koneček jazyka dát za pravou, za levou tvář
 • „malíř“ - jazykem pomalým tempem jezdíme po patře vzad a vpřed (jazyk     
 •  je „štětka“ a patro je strop pokoje)
 • vytvořit z jazyka „trubičku
 • „kartáček na zuby“ - otevřená ústa, jazyk jezdí po horních a dolních zubech   

     

Artikulační cvičení – napodobování nejrůznějších zvuků, přírodních či technických.          

Individuální a skupinová logopedická péče – terapie dle individuální diagnostiky dětí.

Využití logopedických zrcátek.

    

     Rozvoj slovní zásoby

     Dramatizace pohádky „O koblížkovi“ – vyprávění děje, posloupnost děje dle obrázků.          

     Říkanky s pohybem :       LIDSKÉ TĚLO

                                          V těle hodně kloubů máme,

                                          tělo jimi ohýbáme.

                                          Máme loket, rameno,

                                          kotník, kyčel koleno.

                                          A pak taky naštěstí,

                                          pohyblivé zápěstí.

 

                                         „Nohy, nohy….“

                                         „Ruce, ruce, ručičky…..“

                                         „Šašek“

                                         „Mám dvě oči na koukání….“

                  

     Písničky doprovázené pohybem -   „Hlava, ramena, kolena palce…“

                                                            „Jedna dvě, Honza jde“

 • Poznávací schopnosti a poznávací funkce

      Matematické představy

     Globální vnímání počtu do 4, nácvik počtu do 5, určování geometrických tvarů.

 

     Zraková diferenciace, zraková paměť

     Skládání postavy z geometrických tvarů.

     Cvičení zrakové paměti: pexeso, určování posloupnosti obrázků.   

     Námětové hry: „Na doktora“.

 • Sebepojetí, city, vůle – hry s pravidly

           Rozlišení citových prožitků - bolest, radost, únava, smutek.

           Schopnost určení pocitů druhého dítěte nebo postavy na obrázku.

           Vnímání vlastních pocitů, schopnost určení vlastních pocitů a bolestí.

 1. Dítě a ten druhý

            Rozvoj sociální citlivosti – ohleduplnost, pozornost k potřebám a pocitům druhého

            poskytnutí pomoci na požádání.

 1. Dítě a společnost

             Beseda v knihovně – upevňování zásad správného zacházení s knihami.

             Jak se obléci do divadla a chování v divadle.

             Výstava v galerii spojená s tvořivou dílnou.

 1. Dítě a svět

Bezpečnost při hře a pohybu, v tělocvičně, na hřišti, na ulici a v dopravních prostředcích, předjímání nebezpečí.

 

Očekávané výstupy:

 • Dítě dokáže pojmenovat jednotlivé smysly
 • Dokáže k svému prospěchu užívat všech smyslů
 • Rozlišuje pomocí smyslů základní protiklady předmětů, věcí a potravin
 • Dítě má již zautomatizovány základní hygienické návyky a pravidla
 • Seznámilo se s různými částmi lidského těla a jejich funkcemi
 • Má vytvořeny základy prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem a kamarádům
 • Dítě má povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Osvojilo si základní dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti
 • Má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • Dokáže aktivně rozvíjet své pohybové schopností a dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, senzomotorická koordinace apod.)

 

 

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ