ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Třídní vzdělávací plán

Únor - Když kamarád stůně

Hlavní cíle, záměry:

 • Uvědomění si vlastního těla.
 • Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti.
 • Rozvoj a užívání všech smyslů.
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí.
 • Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu.

Očekávané výstupy:

 • Dítě dokáže pojmenovat jednotlivé smysly
 • Dokáže k svému prospěchu užívat všech smyslů
 • Rozlišuje pomocí smyslů základní protiklady předmětů, věcí a potravin
 • Dítě má již zautomatizovány základní hygienické návyky a pravidla
 • Seznámilo se s různými částmi lidského těla a jejich funkcemi
 • Má vytvořeny základy prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem a kamarádům
 • Dítě má povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Osvojilo si základní dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti
 • Má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • Dokáže aktivně rozvíjet své pohybové schopností a dovednosti v oblasti jemné i hrubé motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, senzomotorická koordinace apod.)

 

Vzdělávací oblasti:

1. Dítě a jeho tělo:  

 • Smyslová výchova – edukace hmatu, čichu, zraku a sluchu

Poznávání jednotlivých částí těla hmatem, uvědomění si svého těla.

Rozlišování teplý – studený.

Rozvoj sluchového vnímání: Hra na tělo - ozvěna: tleskáme, pleskáme, dupeme, luskáme prsty

Reedukace sluchu – reakce na zvuk, rozlišování různých zvuků, hledání v prostoru.

Chápání smyslu – pravá a levá strana - trénovat

 • Pohybová výchova

Uvědomění si jednotlivých částí těla při tělesné výchově, vzájemná koordinace pohybů.

Pojmenovat jednotlivé části těla - např. kombinujeme mluvené slovo s dotekem či pohybem příslušné části těla. -  Děti stojí v kruhu a učitelka zpívá a ukazuje na jednotlivé části těla, děti po ní opakují:

Hlava, ramena, kolena, palce, kolena, palce, kolena, palce,

hlava, ramena, kolena, palce, oči, uši, pusa, nos.

Jedno ouško, druhé ouško, jedno očko, druhé očko, pusinka a nosánek

....crrrm crrrrrrrrrm konec pohádek.

Pohybová hra: Děti se pohybují po prostoru a na znamení se musí spojit tou částí těla, jakou jim učitelka zadá. Mohou se spojovat v libovolném počtu:

 Mám dvě očka na koukání a dvě ouška k poslouchání,

 dvě nožičky na běhání, dvě ručičky na mazlení.

Hra Na zrcadla - dvojice stojí proti sobě, jeden je zrcadlo a druhý je vzor, ten předvádí rukama různé pohyby, zrcadlo se je snaží co nejpřesněji opakovat, za malou chvíli se oba vymění.

Rehabilitační cvičení pod vedením fyzioterapeuta.

 • Grafomotorika

Kresba postavy, dokreslování jednotlivých částí těla, obkreslování jednotlivých částí těla, vybarvování.

Obkreslování dlaní na papír - pomoc učitelky, děti si dlaně vyzdobí - jedna ruka byla veselá, protože se o ni majitel dobře stará, druhá ruka byla smutná, protože... proč? (vymýšlení, jak můžeme ruce zanedbávat...)

 • Jemná motorika, koordinace ruka – oko

Vystřihování a lepení částí těla, vystřihování geometrických tvarů, modelování.

2. Dítě a jeho psychika

 • Jazyk a řeč, slovní zásoba

Dechová cvičení – foukání do vaty (poletuje sníh), fouká vítr – námětové dechové hry.

Artikulační cvičení – napodobování nejrůznějších zvuků, přírodních či technických.          

Individuální a skupinová logopedická péče – terapie dle individuální diagnostiky dětí.

 • Rozvoj slovní zásoby      

Reakce na pokyn pedagoga - učitelka říká části těla a ukazuje je na svém těle - děti opakují po ní a také ukazují; učitelka říká části těla a záměrně ukazuje jiné - děti by se neměly nechat zmást a měly by ukazovat správnou část těla.

Nač má člověk smyslů pět?
Aby mohl poznat svět.

Hmatem pozná, co je hladké,
chuť mi poví, co je sladké.

Čich, ten vždycky vyzvoní,
když mi něco nevoní.

Zrak mi slouží ke koukání
a sluch zase k poslouchání.

Všechny moje prsty, 
schovaly se v hrsti.
Spočítat je umím hned, 
jedna, dvě, tři čtyři, pět.

Každá ručka má prstíčky, zavřeme je do pěstičky.
Bum, bum na vrátka, to je krátká pohádka.
Ručičky si spolu hrají, mnoho práce nadělají.
Bum, bum  na vrátka, to je krátká pohádka.

„Pravá,levá, pravá levá, tak se chodí do světa. 
Ty můj světe, kdo to splete, ten je velký popleta...

 • Poznávací schopnosti a poznávací funkce

Matematické představy -  nácvik počtu do 5 -10 , určování geometrických tvarů.

Zraková diferenciace, zraková paměť - skládání postavy z geometrických tvarů.

Hra nedokončené obrázky (rozvoj zrakového vnímání a rozlišování, pozornosti) Lze využít dětských časopisů, omalovánek nebo nakreslit vlastní obrázek. Úkolem dítěte je dokreslit chybějící části těla (u obličeje nos, u psa ocas atd.)

Hra „Co se na mě změnilo“(rozvoj zrakového vnímání, pozornosti i paměti).Jeden hráč, upozorní, aby si ho ostatní hráči pořádně prohlédli, a potom odejde např. na chvilku za dveře a provede na sobě nějakou změnu (např. obrátí si sundá svetr, rozepne knoflíky atd.). Přijde před ostatní hráče a ptá se jich: Co se na mně změnilo?“ Jejich úkolem je všimnout si změny. Pokud odpoví správně, tak si hráči role vymění. Nejprve je vhodné začít nápadnějšími změnami, ale později lze zařazovat i méně nápadnější změny (mírně si vyhrnout rukávy,přečesat si opačně pěšinku ve vlasech,atd.)

Cvičení zrakové paměti: pexeso, určování posloupnosti obrázků.

Námětové hry: „Na doktora“, „V lékárně“.

 

 • Sebepojetí, city, vůle – hry s pravidly

Rozlišení citových prožitků - bolest, radost, únava, smutek.

Schopnost určení pocitů druhého dítěte nebo postavy na obrázku.

Vnímání vlastních pocitů, schopnost určení vlastních pocitů a bolestí.

ruku natisknout obrázek pastelky, aby si tento abstraktní jev spojily. Na levou namalujeme křížek nebo kolečko, něco odlišného.

posílání zprávy v kruhu (stisk, dotyk, pohlazení, děti mohou samy vymýšlet)

 

3. Dítě a ten druhý

Rozvoj sociální citlivosti – ohleduplnost, pozornost k potřebám a pocitům druhého poskytnutí pomoci na požádání.

Hra „Levá – pravá“ (vnímání vlastního těla a pravolevá orientace). Učitelka dává dětem slovní pokyny od jednodušších (např. zvedni levou ruku, zvedni pravouruku) postupně ke složitějším (pravou rukou se chyť za levé ucho, levou rukou si dej na levé koleno a pravou rukou si zakryj levé oko) a kontroluje provedení. Zpestřením hry je i výměna rolí, kdy některé z dětí dává pokyny a kontroluje správnost provedení - jako pomůcka pro menší děti - můžeme na pravou

Hra „Na čichanou“ (vnímání a rozlišování vůní a pachů)  - vonné olejíčky - třídění

 

4. Dítě a společnost

Beseda v knihovně – upevňování zásad správného zacházení s knihami.

Prohlížení encyklopedií a knih o zdraví, o lidském těle, hygiena.

Jak se obléci do divadla a chování v divadle.

     

5. Dítě a svět

Bezpečnost při hře a pohybu, v tělocvičně, na hřišti, na ulici a v dopravních prostředcích,

předjímání nebezpečí.

 

 

 

 

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ