ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog

Výchovný poradce

PhDr. Eva Nováková

+420 778 765 611

eva.novakova@sluchpostcb.cz

konzultace: čtvrtek 14:00 - 15:00 po předchozí domluvě 

Schůzka rodičů vycházejících žáků proběhne dne 4.11.2021 v 15:30. Pro rodiče žáků internátních případně žáků z dětského domova je možná schůzka dne  5.11.2021 v 13: 30.

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků

 • Ve školním roce 2021/2022 má žák možnost podat si nejvýše 2 přihlášky. Na přihlášku se vyplňují obě školy, vyhotoví se dva výtisky, přihlášky jsou pro obě školy totožné.
 • Termín podání přihlášek ke studiu na uměleckých školách je do 30. 11. 2021   (k tomuto datu již musí být přihlášky doručeny na SŠ).
 • Termín podání přihlášek pro 1. kolo do škol bez talentových zkoušek je do 1. 3. 2022 (k tomuto datu již musí být přihlášky doručeny na SŠ).
 • Přihlášky na vámi vybrané školy vám vytiskne výchovný poradce po uzavření klasifikace za první pololetí. Potřebné informace vyplníte na předem dodaný formulář, který obdržíte od třídního učitele nebo výchovného poradce. Vyplněnou a potvrzenou přihlášku si žák nebo jeho zákonný zástupce doručí na vybranou SŠ sám.
 • V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.
 • Přijímací zkoušky pro 1. kolo proběhnou ve dnech 12. 4. a 13. 4. 2022, v náhradním termínu ve dnech 10. 5. a 11. 5. 2022.
 • Přijímací zkoušky do oborů s talentovou zkouškou pro 1. kolo proběhnou v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. ledna, do oborů vzdělání konzervatoří se talentová zkouška koná v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna.
 • Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání upravuje podmínky pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami a hodnocení výsledků jednotné zkoušky cizinců. Součástí přihlášky musí být doporučení školského poradenského zařízení.

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 • Každý žák obdrží ve škole zápisový lístek, na kterém si musí nechat potvrdit studium na vybrané SŠ nejpozději do 10 pracovních dnů od rozhodnutí o přijetí. (pokud tak neučiní, je jeho místo nabídnuto pro další kolo).
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou (neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky).
 • Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých žáků na internetu, nepřijatým žákům (zákonným zástupcům) pošle rozhodnutí o nepřijetí poštou.

https://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.mapaskolstvi.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.stredniskoly.cz/burzy-skol.html

 

Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zjišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhledává žáky, kteří potřebují pomoc nebo jejichž výchova a vzdělávání či psychický a sociální vývoj vyžadují speciální přístup
 • spolupracuje na tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů
 • předkládá návrhy na řešení problémů žáků a na možné postupy
 • sleduje chování žáků v průběhu školní docházky
 • poskytuje kariérové poradenství a pomáhá při rozhodování o vzdělávací a procesní cestě žáků školy
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení problémů třídních kolektivů
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • o své činnosti si vede písemné záznamy
 • spolupracuje s rodiči či zákonnými zástupci žáků
 • je ochráncem práv dítěte ve škole

 

Školní psycholog

Mgr. Lucie Štokingerová

+420 770 197 258

lucie.stokingerova@sluchpostcb.cz

konzultace: dle potřeby po předchozí domluvě

 

Metodik prevence

Mgr. Eva Hastíková

eva.hastikova@sluchpostcb.cz

konzultace: dle potřeby po předchozí domluvě

 

Školní metodik prevence zejména:

 • spolupracuje se školním psychologem, s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek  a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy   při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence   a zneužívání návykových látek
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji, spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární     i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivi

 

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout