ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog

Výchovný poradce

PhDr. Eva Nováková

+420 778 765 611

eva.novakova@sluchpostcb.cz

konzultace: po předchozí domluvě 

 

https://www.atlasskolstvi.cz/

http://www.mapaskolstvi.cz/

https://www.infoabsolvent.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.stredniskoly.cz/burzy-skol.html

 

Výchovný poradce zejména:

 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, střediskem výchovné péče
 • spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními při zjišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vyhledává žáky, kteří potřebují pomoc nebo jejichž výchova a vzdělávání či psychický a sociální vývoj vyžadují speciální přístup
 • spolupracuje na tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů
 • předkládá návrhy na řešení problémů žáků a na možné postupy
 • sleduje chování žáků v průběhu školní docházky
 • poskytuje kariérové poradenství a pomáhá při rozhodování o vzdělávací a procesní cestě žáků školy
 • metodicky pomáhá třídním učitelům při řešení problémů třídních kolektivů
 • spolupracuje se školním metodikem prevence
 • o své činnosti si vede písemné záznamy
 • spolupracuje s rodiči či zákonnými zástupci žáků
 • je ochráncem práv dítěte ve škole

 

Školní psycholog

Mgr. Valentýna Hubal

+420 778 959 056

valentyna.hubal@sluchpostcb.cz

konzultace: dle potřeby po předchozí domluvě

 

Metodik prevence

Mgr. Martina Vávřová

martina.vavrova@sluchpostcb.cz

konzultace: dle potřeby po předchozí domluvě

 

Školní metodik prevence zejména:

 • spolupracuje se školním psychologem, s výchovným poradcem a třídními učiteli
 • pomáhá vytvářet a realizovat program prevence zneužívání návykových látek  a negativních jevů ve škole
 • sleduje aktuální situaci na škole a inovuje strategie přístupu k prevenci
 • poskytuje odborné vedení a metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům školy   při realizaci preventivního programu školy a při provádění jednotlivých preventivních aktivit
 • spolupracuje s institucemi, které zajišťují odbornou pomoc v problematice prevence   a zneužívání návykových látek
 • zajišťuje informovanost žáků, rodičů nebo jejich zákonných zástupců o činnosti institucí, které poskytují pomoc dětem, které mají problémy se závislostmi nebo jinými negativními jevy v jejich sociálním vývoji, spolupracuje se středisky výchovné péče, s krizovými centry a dalšími institucemi, které poskytují primární, sekundární     i terciální péči ve státních i nestátních zařízeních
 • ve spolupráci s dalšími odborníky poskytuje konzultační a poradenskou pomoc rodičům
 • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volno časových aktivi

 

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout