ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Poskytované služby

Speciálně pedagogické centrum (SPC)

 • SPC je součástí MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1, zřizovatelem je MŠMT ČR.
 • Působnost SPC je v celém Jihočeském kraji.
 • Služby SPC jsou určeny klientům se sluchovým postižením (Jihočeský kraj) a závažnými vadami řeči (okres Český Krumlov).
 • Hlavním úkolem SPC je včasná intervence a diagnostika, jako podklad pro doporučení podpůrných opatření pro účely vzdělávání žáků se  speciálními vzdělávacími potřebami. Dále odborné psychologické, speciálně pedagogické a sociální poradenství.
 • SPC poskytuje klientům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením a pracovníkům jiných poradenských zařízení konzultace a odborné poradenské vedení.
 • SPC spolupracuje s orgány státní správy ve školství a v dalších resortech.

Přehled poskytovaných služeb

 • Včasná intervence – péče o klienty.
 • Individuální speciálně pedagogická a psychologická diagnostika u dětí, žáků a studentů.
 • Poradenská a metodická pomoc rodinám při výchově a stimulaci dítěte.
 • Konzultace pro pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.
 • Pomoc při zařazování dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení a nastavování vhodných podpůrných opatření.
 • Pomoc při inkluzi žáků do škol.
 • Podpora školám při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu (IVP).
 • Krizová intervence.
 • Kariérové poradenství.
 • Doporučení a pomoc při zajišťování dalších odborných vyšetření, popřípadě pomoc dalších speciálních pracovišť.
 • Sociálně právní poradenství.
 • Zapůjčení odborné literatury, katalogů (dle nabídky SPC).
 • Vyjádření SPC k odkladu školní docházky.
 • Zjišťování potřebnosti a zpracování návrhů uzpůsobení podmínek konání přijímacích a závěrečných, nebo maturitních zkoušek žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zajišťování ambulantní logopedické a surdopedické péče.
 • Preventivní a léčebná rehabilitační péče.
 • V případě zájmu rodičů sluchově postižených dětí poskytování kurzu znakového jazyka
 • Všechny služby jsou poskytované bezplatně!​

Obvyklý průběh prvního setkání

 • Zákonní zástupci si mohou podat žádost o poradenskou službu telefonicky, e-mailem nebo osobně.
 • Při podání žádosti o poskytnutí poradenské služby jsou zákonní zástupci poučeni o podmínkách, právech a povinnostech zákonných zástupců i školy.
 • V případě, že se klient bez omluvy nedostaví na předem domluvené vyšetření, SPC mu poskytne náhradní termín. V případě, že promešká i náhradní termín, je klient písemně nebo telefonicky upozorněn na to, že: při nedostavení se na vyšetření nebo při nesouhlasu zákonného zástupce s vyšetřením dítěte, žáka, studenta není možné vytvořit optimální podmínky pro jeho přiměřené vzdělávání (např. tvorba individuálního vzdělávacího plánu, přítomnost asistenta pedagoga).
 • Vstupní kontakt s klienty zabezpečuje sociální pracovnice a zároveň speciální pedagog, popřípadě psycholog SPC.
 • K vyšetření přinesou rodiče lékařské zprávy odborných lékařů, mají-li k dispozici i zprávy ze školských poradenských zařízení apod.
 • V úvodu setkání je společná domluva, čemu se setkání bude věnovat  (upřesní se  „zakázka“).
 • Poté proběhne anamnestický rozhovor – pokud se některé otázky budou zákonným zástupcům zdát příliš osobní, nemusí na ně odpovědět.
 • Následuje vlastní konzultace/vyšetření dítěte. Jejich průběh bude předem stručně popsán. Zejména při vyšetření se obvykle pracuje s dítětem samostatně. U menších nebo úzkostných dětí je však možné i vyšetření v přítomnosti dospělé osoby, která dítě na vyšetření doprovází.
 • Nakonec jsou zákonní zástupci seznámeni s předběžnými závěry a s dalšími možnými postupy.
 • Čas věnovaný prvnímu setkání je zhruba 60-120 minut.
 • Vypracovanou odbornou zprávu, popřípadě doporučení, si mohou  vyzvednout zákonní zástupci osobně, nebo jim bude zaslána poštou. Doporučení, zpráva bude vypracovaná nejpozději do 30 dnů od termínu návštěvy klienta.

SPC

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZVividbooks

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout