ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Informace o MŠ

Mateřská škola při škole pro sluchově postižené v Českých Budějovicích má kapacitu 28 dětí. Svou péči směřuje k dětem s problémy komunikace, a to na děti se sluchovým postižením, ale také na děti s opožděným, či narušeným vývoj řeci a jinými logopedickými vadami.

Program činností odpovídá programu běžných mateřských škol. Dětem jsou nabízeny aktivity a hry rozvíjející poznání okolního světa a vztahů v něm, myšlení, představivost, diferenciační schopnosti (zrakové, sluchové, hmatové, čichové i chuťové), výtvarné aktivity, tréninky všech motorických oblastí. Avšak napříč těmito aktivitami vystupuje respekt k individuálním potřebám dětí a zvýšená péče v oblasti rozvoje komunikace.

Logopedické chvilky jsou denně zařazovány a prolínají další aktivity.

Děti jsou podněcovány k řečovému rozvoji, vlastní aktivitě a experimentování. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.

Oproti bežné mateřské škole:

 • Nízký počet dětí ve třídě s možností uspořádání prostředí a programu dle aktuálních potřeb dítěte.
 • Kvalitní a kvalifikovanou péči o dítě se sluchovým postižením a také o děti s vadami řeči.
 • Každodenní logopedickou péči a logopedickou prevenci.
 • Rehabilitační péči pod vedením fyzioterapeuta.
 • Využítí velké zahrady školy.
 • Canisterapii, tedy zjednodušeně můžeme říci: "terapii s pejsky".
 • Úzká spolupráce s rodiči a směřování k lepšímu rozvoji dítěte.
 • Využití interaktivního panelu a multisenzorické stimulace.
 • Dle individuálních potřeb dětí je nabízen program na posílení jemně motorických dovedností, a také dovedností grafomotorických.
 • Účast na škole v přírodě.

 

Formy předškolní péče:

 • Individuální logopedie pod vedením školního logopeda.
 • Společné logopedické chvilky pod vedením logopedického asistenta (učitelky), která zahrnují:
  • procvičování motoriky jazyka a mluvidel,
  • artikulační cvičení,
  • dechová cvičení,
  • rozvíjení sluchového a smyslového vnímání,
  • rozvoj jemné motoriky.
 • Využíváme všechny vhodné příležitosti během dne.
 • Spolupráce s rodiči - při logopedických cvičeních je spolupráce s rodinou velmi žádoucí. Děti, které podle vedených logopedických sešitů cvičí pravidelně i doma s rodiči, mnohem výrazněji po této stránce prospívají a pokroky nastávají dříve.
 • Dle studií je dokázáno, že vývoj komunikace je spjat s rozvojem pohyblivosti a celkové obratnosti těla. Proto je pro nás významné rozvíjet děti i v této oblasti, pravidelně  probíhá fyzioterapie pod dohledem školeného fyzioterapeuta.

Mateřská škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ