ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice ZŠ, MŠ a SŠ pro sluchově postižené České Budějovice

Informace o MŠ

Mateřská škola při škole pro sluchově postižené v Českých Budějovicích má kapacitu 28 dětí, svou péči směřuje k dětem s problémy komunikace, a to na dětí se sluchovým postižením, ale také na děti s opožděným, či narušeným vývoj řeci a jinými logopedickými vadami.

Program činností odpovídá programu běžných mateřských škol, dětem jsou nabízeny aktivity a hry rozvíjející poznání okolního světa a vztahů v něm, myšlení, představivost, diferenciační schopnosti (zrakové, sluchové, hmatové, čichové i chuťové), výtvarné aktivity, tréninky všech motorických oblastí. Avšak napříč těmito aktivitami vystupuje respekt k individuálním potřebám dětí a zvýšená péče v oblasti rozvoje komunikace.

Logopedické chvilky jsou denně zařazovány a prolínají další aktivity.

Děti jsou podněcovány k řečovému rozvoji, vlastní aktivitě a experimentování, plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.

Oproti bežné mateřské škole:

 • Nízký počet dětí ve třídě s možností uspořádání prostředí a programu dle aktuálních potřeb dítěte.
 • Kvalitní a kvalifikovanou péči o dítě se sluchovým postižením a také o děti s vadami řeči.
 • Každodenní logopedickou péči a logopedickou prevenci
 • Rehabilitační péči pod vedením fyzioterapeuta
 • Využítí velké zahrady školky
 • Canisterapii, tedy zjednodušeně můžeme říci: "terapii s pejsky"
 • Úzká spolupráce s rodiči a směřování k lepšímu rozvoji dítěte
 • Využití interaktivního panelu a multisenzorické stimulaci
 • Dle individuálních potřeb dětí je nabízen program na posílení jemně motorických dovedností, a také dovedností grafomotorických
 • Účast na škole v přírodě

 

Formy předškolní péče:

 • individuální o logopedie pod vedením školního logopeda,
 • společné logopedické chvilky pod vedením logopedického asistenta (učitelky), která zahrnují:
  • procvičování motoriky jazyka a mluvidel,
  • artikulační cvičení,
  • dechová cvičení,
  • rozvíjení sluchového a smyslového vnímání,
  • rozvoj jemné motoriky
 • využíváme všechny vhodné příležitosti během dne.
 • spolupráce s rodiči - při logopedických cvičením je spolupráce s rodinou velmi žádoucí. Děti, které podle vedených logopedických sešitů cvičí pravidelně i doma s rodiči, mnohem výrazněji po této stránce prospívají a pokroky nastávají dříve.
 • dle studií je dokázáno, že vývoj komunikace je spjat s rozvojem pohyblivosti a celkové obratnosti těla. Proto je pro nás významné rozvíjet děti i v této oblasti, pravidelně proto probíhá fyzioterapie, pod dohledem školeného fyzioterapeuta.

Mateřská škola

Partneři

Operační programyJsme poctivá školaCKPzačni správněYourChanceJihočeský krajnadace ČEZ