Základní škola

Zápis do prvních tříd bude 10.4.2019 od 14 do 17 hodin. S sebou přineste občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení školského poradenského zařízení.

Kritéria k přijetí k základnímu vzdělání 2019

O škole

V základní škole jsou vzděláváni žáci se sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, kombinovaným, popřípadě jiným zdravotním postižením.  Vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP pro určitý druh a stupeň postižení. Pro žáky se sluchovým postižením je vzdělávací program vždy desetiletý (ZŠ, ZŠP), stejně pro všechny žáky základní školy speciální . Pro ostatní  je vzdělávací program devítiletý.

Ve školním roce 2014/2015 bude otevřena 1. třída pro žáky s logopedickými vadami.

Podmínky přijetí žáka na základní školu

Zdravotní postižení, žádost rodičů , doporučení SPC nebo PPP (speciálněpedagogické a psychologické vyšetření). Na základě těchto dokladů rozhodne ředitelka školy o přijetí žáka.

Možnost pokračování ve studiu

 • střední škola pro žáky se zdravotním postižením
 • SOU pro žáky se sluchovým postižením
 • integrace do středních škol, učilišť
 • praktická škola pro sluchově postižené

Výhody vzdělávání v základní škole

 • menší počet žáků ve třídě (4 – 6)
 • individuální přístup
 • asistenti pedagoga na žádost rodičů a schválení zřizovatele
 • speciální metody a formy výuky dle potřeb žáka
 • využívání kompenzačních pomůcek ( speciální aparatury, počítačové programy atd.)
 • 100 % kvalifikovanost pedagogického sboru (všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání v oboru speciální pedagogika )
 • učitelé i vychovatelé se účastní dalšího vzdělávání pedagogů, pravidelně se vzdělávají v komunikaci ve ZJ
 • možnost výuky znakového jazyka v SPC pro rodiče
 • individuální logopedická péče
 • pro žáky se sluchovým postižením je realizován program totální komunikacea prvky bilingvárního vzdělávání. Cílem tohoto programu je využití všech dostupných prostředků k rozvoji sluchově postiženého dítěte.
 • škola je vybavená moderní interaktivní technikou
 • hudebně dramatická místnost s ozvučením, vibračním pódiem, zrcadlovou stěnou a zvukovou aparaturou
 • ateliér výtvarné výchovy
 • rehabilitačně sportovní místnost
 • rehabilitační pracoviště řízené fyzioterapeutem
 • cvičná kuchyňka
 • počítačová místnost pro 5 žáků s možností využívat modetní technologie
 • herny
 • každá učebna má televizi a video, ve všech třídách je  počítač
 • žáci, kteří dojíždějí do školy ze vzdálenějších míst, mohou využívat moderně zařízeného internátu
 • docházející žáci mají možnost trávit volný čas po vyučování ve školní družině
 • žáci mají možnost navštěvovat školní jídelnu. Stravování je celodenní, pro žáky internátu a děti dětského domova 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pro docházející žáky 1x denně (oběd)
 • Mimoškolní činnost

  Mimoškolní činnost probíhá ve školní družině, v dětském domově a v internátu. Škola nabízí bohatou škálu zájmových kroužků, které jsou vedeny nejen zaměstnanci školy, ale také externími pracovníky bez nároku na odměnu. Děti mají možnost navštěvovat kroužek keramický, sportovní, rybářský, dramatický, výtvarný, taneční,dopravní a pantomimu. Podle zájmů dětí se počet a zaměření kroužků může každým rokem měnit.