Základní škola

 

Kritéria k přijetí k základnímu vzdělání 2019

Seznam přijatých dětí do 1. třídy ZŠ pro školní rok 2019-2020

O škole

V základní škole jsou vzděláváni žáci se sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, kombinovaným postižením. Vzdělávání žáků probíhá podle ŠVP pro základní vzdělávání. Délka školní docházky pro žáky vzdělávané podle ŠVP pro žáky se sluchovým postižením je desetiletá, pro žáky vzdělávané podle ŠVP pro závažné vady řeči  devítiletá. Protože vzdělávací program obsahuje  výstupy pro základní vzdělávání, je možné v průběhu školní docházky dítě integrovat ve spolupráci s SPC do běžné školy a obráceně.

Podmínky přijetí žáka na základní školu

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání,  doporučení SPC, nebo PPP.  Na základě těchto dokladů rozhodne ředitelka školy o přijetí žáka.

Možnost pokračování ve studiu

 • střední škola pro žáky se zdravotním postižením
 • SŠ pro žáky se sluchovým postižením
 • integrace do středních škol nebo učilišť běžného typu

 Vzdělávání v základní škole pro žáky se sluchovým postižením

 • ŠVP pro žáky se sluchovým postižením
 • 10 letá docházka – 1. stupeň – 1.- 6. ročník, 2. stupeň 7.- 10. ročník
 • menší počet žáků ve třídě (4 – 14) – podle stupně postižení
 • asistenti pedagoga na žádost rodičů, na doporučení SPC, nebo PPP a schválení zřizovatele
 • individuální přístup
 • speciální metody a formy výuky dle potřeb žáka
 • využívání kompenzačních pomůcek (speciální aparatury, počítačové programy atd.)
 • 100 % kvalifikovanost pedagogického sboru (všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání v oboru speciální pedagogika)
 • učitelé i vychovatelé se účastní dalšího vzdělávání pedagogů, pravidelně se vzdělávají v komunikaci ve ZJ
 • individuální logopedická péče /ZJ (na prvním stupni 2 hodiny týdně, na druhém stupni 1 hodina týdně)
 • možnost výuky znakového jazyka v SPC pro rodiče
 • pro žáky se sluchovým postižením je realizován program totální komunikace s prvky bilingválního  vzdělávání. Cílem tohoto programu je využití všech dostupných prostředků k rozvoji komunikace sluchově postiženého dítěte.
 • tlumočník ve třídě na vybrané hodiny a předměty

Vzdělávání v základní škole pro žáky se závažnými vadami řeči

 • ŠVP pro žáky se závažnými vadami řeči
 • 9 letá docházka – 1. stupeň – 1.- 5. ročník, 2. stupeň 6.- 9. ročník
 • menší počet žáků ve třídě (4 – 14) – podle stupně postižení
 • asistenti pedagoga na žádost rodičů, na doporučení SPC, nebo PPP a schválení zřizovatele
 • individuální přístup
 • speciální metody a formy výuky dle potřeb žáka
 • využívání didaktických pomůcek ( počítačové programy, hry atd.)
 • 100 % kvalifikovanost pedagogického sboru (všichni pedagogičtí pracovníci mají vzdělání v oboru speciální pedagogika)
 • učitelé i vychovatelé se účastní dalšího vzdělávání pedagogů – logopedů
 • individuální logopedická péče (na prvním stupni 2 hodiny týdně, na druhém stupni 1 hodina týdně)

Vybavení školy

 • škola je vybavená moderní  interaktivní technikou
 • hudebně dramatická místnost s ozvučením, vibračním pódiem, zrcadlovou stěnou azvukovou aparaturou
 • ateliér výtvarné výchovy
 • rehabilitační pracoviště řízené fyzioterapeutem
 • cvičná kuchyňka
 • počítačová místnost pro 14 žáků s možností využívat moderní technologie
 • herny
 • každá učebna je vybavena televizí a videem, ve všech třídách je počítač
 • žáci, kteří dojíždějí do školy ze vzdálenějších míst, mohou využívat moderně zařízeného internátu
 • docházející žáci mají možnost trávit volný čas po vyučování ve školní družině

Žáci mají možnost navštěvovat školní jídelnu. Stravování je celodenní, pro žáky internátu a děti dětského domova 5x denně (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře), pro docházející žáky 1x denně (oběd).

Mimoškolní činnost

Mimoškolní činnost probíhá ve školní družině, v internátu a pro děti s nařízenou ústavní výchovou v dětském domově. Škola nabízí bohatou škálu zájmových kroužků, které jsou vedeny nejen zaměstnanci školy, ale také externími pracovníky. Děti mají možnost navštěvovat kroužek keramický, sportovní, rybářský, dramatický, výtvarný, dopravní a pantomimu. Podle zájmů dětí se počet a zaměření kroužků může každým rokem měnit.