Praktická škola jednoletá

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Vstupní předpoklady žáků

Praktická škola jednoletá pro sluchově postižené je určena žákům s těžkým zdravotním postižením, zejména s těžkým stupněm mentálního postižení, žákům s postižením více vadami a žákům s diagnózou autismus, žákům, kteří získali ucelené vzdělání na úrovni základní školy speciální, případně základní školy praktické, ukončili povinnou školní docházku a ze zdravotních či jiných závažných důvodů se nemohou vzdělávat na jiném druhu a typu školy.

Délka vzdělávacího programu: 1 rok

Forma studia: denní

Způsob ukončení: Závěrečná zkouška

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Ve vzdělávacím programu pro žáky s těžkým stupněm zdravotního postižení je za předpokladu důsledného respektování individuálních schopností a možností žáků kladen důraz nejen na prohloubení a rozšíření vědomostí získaných v průběhu plnění povinné školní docházky, ale především na osvojení manuálních dovedností využitelných v profesním i osobním životě, získání kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, výchovu ke zdravému životnímu stylu a dosažení maximální možné míry samostatnosti žáka.

Výsledky vzdělávání

Absolvent praktické školy s jednoletou přípravou si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosažené v průběhu školní docházky v základní škole speciální, případně základní škole praktické, osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých činností a získá tak perspektivní možnost uplatnění v různých profesních oblastech i v životě.

Očekávané výstupy

 • osvojí si poznatky obsažené ve vzdělávacím programu
 • rozvíjí své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností vyjádřit, dokáže
  požádat o radu a řídit se jí
 • plní stanovené povinnosti, dodržuje stanovená pravidla, je schopen spolupráce
 • dodržuje základní pravidla společenského chování, vystupuje slušně na veřejnosti, rozpozná
  nevhodné a rizikové chování
 • chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví, dovede se podílet
  na ochraně životního prostředí
 • je seznámen se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků
  nedodržování zákonů a porušování lidských práv
 • osvojí si základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě
  i v budoucí profesi
 • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • je seznámen se základními pravidly před následky mimořádných událostí
 • Dosažený stupeň vzděláníPříprava pro výkon jednoduchých pracovních činností

  Možnosti pracovního uplatnění

  Absolventi praktické školy s jednoletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech.