Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá 78-62-C/02

Vstupní předpoklady žáků

Praktická škola dvouletá  je určena žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, se sluchovým postižením, případně žákům s více vadami, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole speciální, nebo v základní škole.

 • Obor je určen žákům se zdravotním postižením – středně těžkým mentálním postižením, lehkým mentálním postižením v kombinaci s jiným postižením
 • Žáci jsou přijímáni na základě doporučení školského poradenského zařízení

Délka vzdělávacího programu: 2 roky

Forma studia: denní

Způsob ukončení: Závěrečná zkouška

Certifikát: Vysvědčení o závěrečné zkoušce

Ve vzdělávacím programu je kladen důraz na rozvíjení všech stránek osobnosti žáků tak, aby lépe porozuměli světu, v němž žijí, získali znalosti a dovednosti důležité pro život a nalezli své místo ve společnosti. Vzdělávání v praktické škole umožňuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, plynoucími ze snížené úrovně jejich rozumových schopností a žákům s více vadami, doplnění a rozšíření všeobecného vzdělávání dosaženého v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojení vědomostí a dovedností potřebných k výkonu konkrétních jednoduchých činností v různých profesních oblastech i v každodenním životě.
Ve vzdělávacím programu je v souladu s individuálními potřebami a možnostmi žáků kladen důraz na vypěstování kladného vztahu k práci, na rozvoj komunikačních dovedností, základní orientaci v celospolečensky závažných problémech, na výchovu ke zdravému životnímu stylu, dosažení maximální míry samostatnosti a posílení předpokladů sociální integrace žáků.

Výsledky vzdělávání

Absolvent praktické školy s dvouletou přípravou si doplní a rozšíří všeobecné základy vzdělání dosaženého v průběhu školní docházky v základní škole speciální, základní škole, osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých činností a získá tak perspektivní možnost uplatnění v různých oblastech praktického života.

Očekávané výstupy

 •  osvojení poznatků obsažených ve vzdělávacím programu
 • rozvíjí své komunikační dovednosti, dokáže se v rámci svých možností vyjádřit,
  požádat o radu a řídit se jí, rozumí smyslu sdělení, umí vést dialog
 • plní stanovené povinnosti, dodržuje stanovená pravidla, je schopen spolupráce, respektuje
  práci vlastní i druhých
 • dodržuje základní pravidla společenského chování, vystupuje slušně na veřejnosti
 • rozpozná nevhodné a rizikové chování, uvědomuje si jeho možné důsledky
 • chápe význam dodržování zdravého životního stylu, váží si svého zdraví, dovede se podílet na ochraně životního prostředí
 • seznámí se s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonů a porušování lidských práv
 • osvojí si základní dovednosti, návyky a pracovní postupy potřebné v každodenním životě i v budoucí profesi
 • dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, chápe závažnost rozhodování o své budoucí profesi a celém životě
 • je seznámen se základními pravidly před následky mimořádných událostí

Dosažený stupeň vzdělání

Příprava pro výkon jednoduchých pracovních činností v oblastech praktického života

Možnosti pracovního uplatnění

Absolventi praktické školy s dvouletou přípravou se mohou v rámci svých možností a individuálních schopností uplatnit přiměřeným výkonem při pomocných pracích ve zdravotnictví, v sociální péči a službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství, případně v chráněných pracovištích.

Praktická škola dvouletá – leták

Přijímací řízení PrŠ dvouletá 2019- výsledky