Školská rada

Školská rada

Školská rada Vám pomůže při řešení problémů týkajících se zejména návrhů školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvalování výročních zpráv o činnosti školy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílu na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednání návrhu rozpočtu školy na další rok, vyjadřování k rozborům hospodaření a navrhováním opatření ke zlepšení hospodaření. Projednává také inspekční zprávy České školní inspekce, může podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

ŠKOLSKÁ RADA

Do školské rady byli zvoleni zástupci:

 Za zřizovatele (MŠMT):         Ing. Jitka Brodská

                   doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.

Za pedagogické pracovníky:        Mgr. Radka Pechová (předseda)

                                                          Jana Dlouhá

Za zákonné zástupce a zletilé žáky:    Mgr. Kateřina Hermannová

                                                                   Václav Vácha (místopředseda)

Výňatek ze školského zákona

Volební řád školské rady

Jednací řád