Mateřská škola

Speciální mateřská škola při školách pro sluchově postižené v Českých Budějovicích svou péči směřuje k dětem s problémy komunikace. Zdrojem problémů nemusí být jenom sluchová vada. Může to být opožděný vývoj řeči, který může mít nejrůznější příčiny fyziologické či neurologické.

Program činností odpovídá programu běžných mateřských škol. Dětem jsou nabízeny aktivity a hry rozvíjející poznání okolního světa a vztahů v něm, myšlení, představivost, diferenciační schopnosti (zrakové, sluchové, hmatové, čichové i chuťové), výtvarné aktivity, tréninky všech motorických oblastí. Napříč těmito aktivitami vystupuje respekt k individuálním potřebám dětí a zvýšená péče v oblasti rozvoje komunikace (diferenciační sluchová cvičení v celé jejich šíři, podpora rozvoje řeči speciálními metodami). Rozvoj orální řeči je podporován každodenní gymnastikou mluvidel, cvičením odezírání, logopedickými cvičeními.

Kapacita mateřské školy byla v roce 2016 navýšena z původního počtu 18 dětí na 28 dětí. Ve školním roce 2018/19 bylo do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijato 19 dětí. Ty jsou rozděleny do třech tříd. Jedna třída je pro děti se sluchovým postižením, případně kombinovaným postižením. Druhá a třetí třída je pro děti s narušeným vývojem řečilogopedická.  Individuální logopedickou péči zajišťuje školní logoped.

 Mateřská škola nabízí:

  • Nízký počet dětí ve třídě s možností uspořádání prostředí a programu dle aktuálních potřeb dítěte.
  • Kvalitní kvalifikovanou péči o dítě se sluchovým i kombinovaným (tělesným, mentálním, zrakovým) postižením i o děti s vadami řeči.
  • Každodenní logopedickou péči.
  • Rehabilitační péči pod vedením fyzioterapeuta a vybavené rehabilitační prostory včetně vodoléčby.
  • Možnost umístění v internátě zařízeném ve stylu rodinných buněk. Internát nabízí dětem vyžití v řadě kroužků – výtvarném, hudebně-dramatickém, keramickém, sportovním, rybářském, tanečním. Srdečně Vás zveme k návštěvě naší mateřské školy. Telefon: 770 122 395 nebo 607 690 804.

Třída Sluníčka (pro sluchově postižené)

Motto: „Ticho je vždycky součástí krásné hudby.

             Ticho je vždycky součástí krásného umění.

             Ticho je vždycky součástí krásného života.“

                                      R. Fulghum

Třída pro sluchově postižené je určena dětem od dvou let věku s různým stupněm sluchového postižení a kombinovanými vadami.

Prvořadým cílem výchovně vzdělávacího procesu v naší třídě je především podpora a rozvíjení individuálních schopností, zjišťování a rozvíjení komunikačních dovedností dítěte, náprava vadné výslovnosti. U dětí se sluchovým postižením je to především nalezení nejvhodnějšího způsobu komunikace, jejího osvojování a následného rozvíjení. V třídách probíhá intenzivní logopedická péče – individuální a kolektivní. Jedním z nejdůležitějších cílů našeho vzdělávání je přijímat děti se sluchovým postižením i děti s jiným druhem postižení jako jedinečné osobnosti a vytvořit pro ně takové prostředí, kde by se cítily bezpečně a mohly samostatně uskutečňovat většinu činností, vzhledem ke svým schopnostem a specifickým potřebám. Naším cílem je předkládat dětem dostatečnou a pestrou vzdělávací nabídku, která je nesvazuje a ponechá jim dostatek času a prostoru pro samostatnou a tvořivou práci a zároveň v nich probudí touhu po dalším vzdělání. Chceme dosáhnout toho, aby děti byly schopné plnohodnotně se zapojit do společnosti, aby se cítily bezpečně, šťastně a spokojeně.

Třída Pejsci  a třída Motýlci (pro děti s narušeným vývojem řeči)

Třídy jsou určeny pro děti od 3 let s opožděným či narušeným vývojem řeči.

Důraz je kladen na správný mluvní vzor, názornost a motivační podněty. Součástí jsou logopedická cvičení individuální, kdy s dětmi intenzivně pracuje logoped. Dále logopedická cvičení skupinová, která probíhají denně v rámci programu a zahrnují především přípravná logopedická cvičení (dechová cvičení, gymnastika mluvidel, artikulační cvičení, říkanky s pohybem, zpívání, rytmizace apod.). Činnosti pro děti jsou dobrovolné, nenásilně se snažíme dětem nabídnout možnosti a způsoby práce a motivujeme je k činnostem. Děti jsou vedeny k prosociálnímu chování, snažíme se o hezké kamarádské vztahy, učíme je schopnosti spolupracovat.

Jako rozšiřující činnosti jsou pravidelně zařazovány návštěvy divadla, výstav a knihovny. Každý týden do MŠ dochází dobrovolnice canis-sdružení Hafík se svými psími svěřenci. Canisterapie zde zaznamenala úspěchy v uvolnění a rozvoji dětí. Dále se snažíme s dětmi co možná nejčastěji jezdit na koních (hipoterapie). Po domluvě dojíždíme za koňmi na SZeŠ. Příležitostně zařazujeme exkurze např. návštěvu statku na ZF, truhlářské dílny, u hasičů apod.

Ke každému dítěti je přistupováno individuálně a je vzděláváno dle svých možností. Mimořádná pozornost je věnována řečové výchově a logopedické péči. Kolektivní a individualní logopedická péče je součástí činnosti ve všech třídách.

„Není důležité, co dítě umí, ale jak se cítí a co prožívá…“ J.A. Komenský